काही तथ्य. 

सकाळी उठून कामाला जायचं असत म्हणून लोक रात्री दारू पीत असतात.
काही लोक सकाळी गटारीत उतरतात म्हणून, गटारीत उतरण्या-अगोदर दारू पीत असतात
गटारीत उतरल्यानंतर त्यांना काही वास येत असतो, तो वास मस्तकात नको जायला म्हणून काही दारू पीत असतात
मी ‘काम’ नावाच्या गटारीत जेव्हा उतरतो मला लोकांच्या जाणीव-नेणिवांचा वास येतो
मी दष्ट-पुष्ट नाही आणि मला लोकांना tackle करता येत नाही
म्हणून मी पीत असतो
तुझ्या बापाचं काय जात याच्यात.
कशाला तुझं मोरल बीरल apply करतोस माझ्यावर
तू शिकलेला, ने कि पुढे समाजाला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *